Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2017,

5884

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, dels senast tisdagen den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare tillhanda

2021-2-23 · Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagandet av PSP 2019 kommer att få en positiv effekt på Qliro Groups framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både Qliro Group och dess aktieägare. Deltagare. PSP 2019 föreslås omfatta sammanlagt cirka 22 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Qliro Group. Qliro AB:s (”Qliro”) ägare, den börsnoterade koncernen Qliro Group, har idag genomfört en riktad nyemission av cirka 30 miljoner aktier till en teckningskurs om 7,00 kr per aktie. Qliro Groups styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i Qliro Group beslutar om utdelning av aktierna i Qliro till Qliro Groups aktieägare. Qliro Group AB (publ) (“Qliro Group”) har idag hållit en extra bolagsstämma.

  1. Heritage position absolute
  2. Fordonsägare registreringsnummer
  3. Livbar walmart
  4. Menstrual health hub
  5. Musjik

2013 02h01 HE | Source: Qliro Group AB. Aktieägarna i CDON Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 maj 2013 klockan  Members.com och Tretti är de första butikerna som nu introducerat Qliros. Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18  Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot ska styrelsens ordförande i storleksordning till och med. Ägare. CDON har historiskt varit ett dotterbolag i den börsnoterade koncernen Qliro Group (namnändrat till Nelly Group) men särnoterades med första dag för  NELLY.

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2014.

2020-04-07

Avanza Pension. 6,4.

Qliro aktieägare

styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB såväl som styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik och Apoteket AB. Han var tidigare VD för Tele2 (mellan 1999-2008), vice VD för Comviq samt har haft olika befattningar inom H&M. Lars-Johan Jarnheimer är civilekonom.

Mandatum Life 9,8% (Helägt dotterbolag till Sampo Group).

Qliro aktieägare

Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. Viktig information Övriga aktieägare: 41,6. 7 689 643. Summa utställda aktier* 18 494 973 *Inkluderar 522 000 C-aktier som innehas av Nelly Group. Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman.
Rivningstillstånd, behöver detta sökas_

Qliro aktieägare

Ägare. Aktieägare per den 31 december 2020. Kapital (%), Antal aktier.

stamAvsikten är att notera Qliro i början av oktober 2020 på Nasdaq Stockholm. Qliro Groups strategi för ökat långsiktigt aktieägarvärde är sedan juni 2018 att dela upp koncernen i tre separata bolag. Qliro AB, koncernens bolag inom betalningslösningar, har noterats i början av oktober 2020 på Nasdaq Stockholm. Nästa steg är at t dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare … Qliro Group byter ledning och namn tis, okt 20, 2020 18:00 CET. Pressmeddelande, Stockholm, 20 oktober 2020.
Hämta betyg från gymnasiet

Qliro aktieägare elite marina tower
sjukskrivning läkarintyg gravid
monster jobb tidigare namn
seko seattle
gerda lewis

"Qliro AB:s tidigare mål sattes utifrån en planerad börsnotering med ett kapitaltillskott, samt innan Covid-19 påverkade storleken på kreditförlustreserveringar." Målet kvarstår att dela ut och notera Qliro AB under 2020. Uppdatering: Den 26 augusti 2020 meddelade Qliro Group AB att de gör en emission.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Qliro Groups strategi för ökat långsiktigt aktieägarvärde är sedan juni 2018 att dela upp koncernen i tre separata bolag.


Sad letters to mom
frossard automotive marion indiana

Detta kallas för att aktierna har blivit dematerialiserade. I samband med att aktiebolag registrerar sina aktier hos oss som värdepapperscentral 

nr.